Socialinės paslaugos

Įdarbinimas su pagalba

Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto gyventojams, turintiems psichikos ir/ar intelekto negalią, kuriems nustatytas nuo 20 iki 55 proc. darbingumo lygis. 

Šiomis paslaugomis siekiama padėti asmeniui susirasti apmokamą, jo gebėjimus ir lūkesčius atitinkančią darbo vietą bei sėkmingai įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje gaunat įdarbinimo su pagalba specialisto paramą. Psichikos ir/ar intelekto negalią turintys asmenys patiria didelius sunkumus integruojantis į darbo rinką dėl menkos darbinės patirties, nepasitikėjimo, didelio pažeidžiamumo stresui, dažnai ribotų profesinių gebėjimų, žemos motyvacijos, nėra susipažinę su darbo rinkos ir įdarbinimo galimybėmis, trūksta gebėjimų save ir savo patirtį pristatant darbdaviui, poreikio dirbti sutrumpintą darbo dieną ir lanksčiu grafiku, patiria problemų išsilaikant darbo vietoje ir pan. Minėtoms priežastims įveikti bus suteikta individuali pagalba atsižvelgiant į individualius poreikius, gebėjimus, galimybes, kliūtis, motyvuojant darbui ir teikiant pagalbą įsidarbinant bei palaikant asmenį darbo vietoje.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius psichikos ir/ar intelekto negalią turinčių asmenų poreikius bei bendradarbiaujant su jų artimaisiais, globėjais ir/ar kitais suinteresuotais asmenimis, įstaigomis teikiančiomis socialinių dirbtuvių, grupinio ir savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto, dienos užimtumo, socialinės reabilitacijos paslaugas, užimtumo tarnybos specialistais. Įdarbinimo specialistas atlieka:

Individualų socialinių ir darbinių įgūdžių vertinimą, su dalyviu aptaria vertinimo rezultatus, ir sudaro individualaus įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimo planą (toliau – Planas), koordinuoja Plano įgyvendinimą, atlieka jo vykdymo pažangos vertinimą ir koregavimą.Plano įgyvendinimo procese aptaria su dalyviu iškilusias kliūtis, jų sprendimo būdus, asmenų dalyvaujančių įdarbinimo su pagalba paslaugos procese įsipareigojimus.

Individualių konsultacijų metu atliekant praktinės užduotis ugdo dalyvio socialinius ir darbinius bei darbo paieškos, darbo pokalbio įgūdžius, bendravimo su darbdaviu, kolegomis, kitais asmenimis strategijas siekiant išlaikyti darbo vietą. Motyvuoja ir palaiko dalyvį įsidarbinimo paslaugų teikimo procese.

Organizuoja savanorišką veiklą (praktiką) realioje darbo vietoje. Atlieka konkrečios darbo vietos keliamų reiklavimų ir asmens turimų, darbinių gebėjimų analizę, įvertina dalyvio motyvaciją ir pasirengimą darbui, informuoja apie atliekamos praktikos vietą bei užduotis.

Konsultuoja ir tarpininkauja dėl įsidarbinimo ir apmokymo/palaikymo darbo vietoje. Ieško potencialios darbo vietos, renka informaciją apie pageidaujamą darbo vietą; aptaria su dalyviu pateiktus darbo pasiūlymus bei rekalavimus darbo vietai, padeda priimti sprendimus pasirenkant tinkamą veiklą, parengti įdarbinimui reikalingus dokumentus; vyksta su dalyviu į darbo vietą dėl įsidarbinimo proceso ir/ar apmokymo darbo vietoje,

Teikia lydimąją pagalbą įsidarbinus bei išlaikant darbo vietą. Aptaria su dalyviu iškilusius sunkumus konkrečioje darbo vietoje atliekant darbines užduotis, kartu ieško įvarių būdų ir metodų iškilusių problemų sprendimui.

Dalyvavimo paslaugoje trukmė iki 12 mėnesių.

Paslaugos  teikiamos nemokamai.

Paslaugos finansuojamos projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NR.3. Projekto vykdytojas - Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Rastis“ yra projekto partneris.

Norintys dalyvauti pateikia prašymą atvykus į VšĮ „Rastis“ 103 kab., adresu Vasaros g. 5, 7 korpusas, Vilniuje.

Pasiteiravimui skambinti tel. 8 (5) 2715764

Atgal>>