APIE MUS

Vizija - misija -  bendros vertybes


Vizija

VšĮ “Rastis” yra įstaiga, teikianti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir bendradarbiavimu pagrįstas visapusiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.


Misija

Plėtoti naujas, kompleksines bei individualiu požiūriu į klientą pagrįstas paslaugas, atitinkančias aktualius neįgaliųjų poreikius. Daugiadisciplininės komandos specialistai įsipareigoja kurti pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija pagrįstą santykį su klientais bei teikti kompleksines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant asmenų gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje. Skleisti sukauptą įstaigos gerąją patirtį specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims (neįgaliųjų organizacijoms, paslaugų pirkėjams, darbdaviams, valstybės institucijoms bei visuomenei) siekiant diskriminacijos mažinimo.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Bendros vertybės 

Atvirumas. Skaidrumas. Sąžiningumas 
Kiekvienas įstaigos darbuotojas siekia bendradarbiauti su kolegomis ir įstaigos klientais atvirai, skaidriai ir sąžiningai. Bendraudami  tarpusavyje siekiame pasitikėjimo. Sukūrę tamprų pasitikėjimo ryšį, galėsime padėti įstaigos klientams labiau pasitikėti savo jėgomis ir tapti savarankiškais piliečiais.
 Įgalinimas 
Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas mes skatiname ir siekiame, kad klientai siektų gyvenimo kokybės, taptų savarankiški kasdieniniame gyvenime, prisiimtų atsakomybę bendraudami su specialistais bei likimo draugais. Mes skatiname įstaigos klientus spręsti asmeninius iššūkius, ugdyti kūrybiškumą, kelti savo motyvaciją pokyčiams. Mes esame įsitikinę, kad psichikos  sveikatos sutrikimų turintys asmenys gali ir geba būti atsakingi už savo gyvenimą. Mes būsime šalia, kai jiems prireiks pagalbos ir palaikymo.  
Atsakingumas 
Mes esame įsitikinę, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas yra atsakingas už jam pavestą darbą. Mums svarbu, kad darbo užduotys būtų atliktos labai gerai. Dirbdami komandinio darbo principu, mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas įsitrauktų į bendrą veiklą, palaikytų naujas idėjas ar/ir perimtų naujus darbo metodus. Mes tikime, kad atsakomybę prieš įstaigos klientus, bendradarbius, bei vadovus už savo veiksmus ir žodžius turi prisiimti kiekvienas žmogus asmeniškai.
Pagarba klientui, bendradarbiams ir jų teisėms 
Bendraudami tiek su kolegomis, tiek su įstaigos klientais mes esame mandagūs ir geranoriški. Siekiame elgtis su kiekvienu žmogumi oriai, nepažeisdami vieni kitų vertybinių normų. Kiekvienas įstaigos specialistas atlikdamas savo profesines pareigas bendradarbiauja su klientu, padeda įgyvendinti ir ginti jų teises, laikantis Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos, konfidencialumo užtikrinimo principo pačioje įstaigoje ir įgyjant paslaugas už įstaigos ribų. Mes skatiname, kad kiekvienas žmogus įstaigoje elgsis su kitais taip, kaip norėtų, kad su juo būtų elgiamasi, neišnaudojant fiziškai, finansiškai ir psichologiškai.
Tolerancija ir nediskriminavimo nuostata 
Mes siekiame priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra: tiek su geromis savybėmis, tiek ir su silpnybėmis, ribotumais ir kitoniškumu.
Laikomės nuostatos nesmerkti, suprasti ir užjausti žmogų, kuris kreipiasi į įstaigą pagalbos. Teikdami psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims gerbiame kiekvieno žmogaus skirtingas savybes, polinkius, norus ir pageidavimus. Nediskriminuojame klientų, dėl lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Atgal>>