APIE MUS

Steigėjai/Istorija


Viešoji įstaiga “Rastis" (ankstesnis pavadinimas Viešoji Įstaiga Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centras) (toliau - Įstaiga) savo veiklą pradėjo 2001 m. rugpjūčio mėn., adresu Oginskio g. 3, Vilniuje. Įstaigos steigėjas - VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” (tada – VšĮ „Ženevos iniciatyva psichiatrijoje“). Nuo 2005 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra Įstaigos dalininkė.


Įstaiga įkurta siekiant organizuoti, teikti ir plėtoti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje Vilniaus mieste. Įstaiga veikia dienos centro principu.


Mūsų teikiamos paslaugos skirtos suaugusiems Vilniaus m. gyventojams, kurie ilgą laiką gydėsi psichiatrinėse ligoninėse, ilgainiui prarado turėtus savarankiško funkcionavimo bendruomenėje įgūdžius arba kurių sugebėjimai atlikti tam tikras funkcijas (pvz., bendrauti su šeimos nariais, kreiptis dėl įsidarbinimo) tam tikrą vaidmenį (pvz. darbuotojo, studento) yra riboti. Paprastai tokie asmenys yra dalinai nedarbingi, neturi kuo užsiimti, jaučiasi vieniši ir nepasitiki savimi ar kitais, juos dažnai ištinka ligos atkryčiai. Paslaugos taip pat teikiamos ir šių asmenų artimiesiems.


Mūsų teikiamos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos skirtos suaugusiems Vilniaus m. gyventojams sergantiems sunkiomis psichikos ligomis  ir kenčiantiems nuo psichikos ir elgesio sutrikimų negalios, siekiant suteikti galimybę jiems grįžti po gydymo psichiatrijos stacionare į bendruomenę, ir gerinant gyvenimo kokybę pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo lygį bendruomenėje bei teikti pagalbą išsilaikant joje.


Pirmąją tarpdisciplininę aštuonių specialistų komandą sudarė gydytojas psichiatras, dvi psichologės, du socialiniai darbuotojai, dvi slaugytojos ir dailės terapeutė. Specialistų komanda 2001-2003 metais dalyvavo ir baigė psichosocialinės reabilitacijos mokymus pagal CAR`e (angl. Comprehensive Approach of rehabilitation) programą. Apmokymus vykdė  „Storm Rehabilitatie - the European Centre for Psychosocial Rehabilitation and Community Care” (Nyderlandų Karalystė) psichosocialinės reabilitacijos ekspertai Jean Pierre Wilken ir Dirk den Hollander. CAR`e (angl. Comprehensive Approach of rehabilitation) metodologija yra įdiegta ir taikoma Įstaigos paslaugų  programose.


Kvalifikuoti specialistai turi reikiamą teorinį pasiruošimą ir praktinio darbo patirtį. Nuo veiklos pradžios Įstaigoje taikomas tarpdisciplininio komandinio darbo metodas leidžia visapusiškai įvertinti klientų poreikius bei maksimaliai išnaudoti įvairių specialistų profesinę kompetenciją. Taikomas, atvejo vadybos (case managment, angl.) metodas sukuria geresnį ryšį tarp specialistų ir klientų gaunančių paslaugas ir jų artimųjų. Tai sukuria savitarpio pasitikėjimo atmosferą ir sudaro prielaidas savalaikei krizių intervencijai. Nuolat palaikomas ryšys su  Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centrų specialistais, kurie nukreipia klientus psichosocialinei reabilitacijai į   mūsų Įstaigą.


Nuo 2002 metų, remiantis CAR`e metodologija, įdiegtos naujos ir modernios psichosocialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje: asmenų su psichikos negalia atvejo vadyba, norų ir detalus poreikių įvertinimas (naudojama CAMBERWEL poreikių įvertinimo metodika, Londono Psichiatrijos institutas 1999, adaptuota Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos 2002, apimanti 22 gyvenimo sritis),  individualių reabilitacijos planų sudarymas ir koordinavimas, bei tęstinis kliento palaikymas, individualaus psichozės atkryčio prevencijos plano sudarymas ir priežiūra, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas, individualias specialistų konsultacijas klientams bei šeimų nariams, laisvalaikio užimtumo programą, suburta klientų savipagalbos grupė. Buvo rengiami šviečiamųjų seminarų ciklai Įstaigos klientams, jų artimiesiems, visuomenei apie psichikos ligas, jų gydymą, simptomų kontrolės būdus, konfliktų sprendimą, krizių įveikimą, psichozės atkryčių prevenciją, savižudybės prevenciją. Įstaigos  pasiūlytomis paslaugomis buvo siekiama užpildyti ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų spragą, kai poliklinikose įsikūrę Psichikos sveikatos centrai negalėjo užtikrinti psichoziniais sutrikimais sergančių klientų dienos užimtumo ir psichiatrinės reabilitacijos paslaugų teikimo. Įstaigos veiklos pradžioje paslaugas teikėme klientams gyvenantiems Antakalnio mikrorajone, o nuo 2005 m. – visame Vilniaus mieste.


Siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą ir visapusišką pagalbą klientams, įstaiga užmezgė bendradarbiavimo ryšius su kitomis socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų įstaigomis - Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centrais, psichikos neįgaliųjų organizacijomis Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos “Giedra”  ir „Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija“, teritorine Vilniaus Darbo birža, NDNT (tuo metu – MSEK) bei kt.


2002m. Įstaigos specialistai kėlė savo kvalifikaciją ir sėmėsi patirties Prahos Psichikos sveikatos paslaugų raidos centras (angl., Praha Mental Health Care Development Centre) organizuotoje stažuotėje, susipažino su analogiškų centrų bendruomenės psichiatrijos paslaugų modeliais ir jų raida Čekijoje.


2003m.-2004m. paruošti metodiniai paslaugų aprašai „Kasdienių įgūdžių lavinimo“, “Dailės terapijos taikymo reabilitacinėse užimtumo grupėse“, „Palaikomojo būsto paslaugos žmonėms turintiems sunkius psichikos sutrikimus“. Paruoštos „Rekomendacijos darbdaviams kuriant darbo vietas žmonėms su psichikos negalia komercinėse įmonėse“.


2002-2003 m.  įgyvendinant projektą, finansuojamą ES Phare ACCESS 2000 programos lėšomis siekiant susipažinti su darbinės reabilitacijos ir apsaugoto būsto metodais Čekijoje bei  perimti gerąją patirtį. Įstaigos specialistai dalyvavo stažuotėse Prahoje (Čekijos Respublika) ir 2 – juose Čekijos ekspertų seminaruose, kurių metu buvo apmokyti  darbinės reabilitacijos ir apsaugoto būsto paslaugų organizavimo ir teikimo metodų. Projekto metu Įstaigos specialistai paruošė mokomosios medžiagos rinkinį „Įvadas į psichosocialinę reabilitaciją“, kuriame yra išdėstyti: psichosocialinės reabilitacijos pagrindai; tarpdisciplininės komandos principai; norų ir poreikių įvertinimo, individualių reabilitacijos planų sudarymo bei atvejų vadybos paslaugų metodai; darbinės reabilitacijos ir apsaugotų darbo vietų principai. Sudarant ir vykdant mokymo programą bendradarbiavome su Lietuvos Psichosocialinės Reabilitacijos Asociacija, kuri yra šios srities specialistus ir akademinius bei mokslo darbuotojus vienijanti organizacija, taip pat su VU Psichiatrijos klinikos Socialinės psichiatrijos mokslo ir mokymo centru. Pagal paruoštą programą Įstaigos specialistai surengė ir pravedė mokomuosius seminarus nevyriausybinėms organizacijoms, Psichikos sveikatos centrams (Vilniuje, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, N.Akmenėje, Šilutėje), teikiantiems socialines ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenėje.


2004, 2006 ir 2007 metais Įstaigos specialistai dalyvavo specializuotose stažuotėse ir susipažino su bendruomeninės sveikatos priežiūros paslaugomis ir taikomais metodais Flandrijos regione (Belgija). Lankėsi psichikos sveikatos tarnybose, teikiančiose stacionarias gydymo ir užimtumo paslaugas bei paslaugas bendruomenėje -  palaikomojo būsto, darbinių įgūdžių lavinimo ir priešdarbinio paruošimo, sporto ir laisvalaikio organizavimo bei užimtumo paslaugas, individualaus konsultavimo laisvalaikio organizavimo bei mokymosi klausimais, konsultavimo darbo klausimais paslaugas, apsaugotose dirbtuvėse, ir pan. Perimta patirtis pradėta praktiškai diegti plėtojant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Įstaigoje, parengti metodiniai apsaugoto būsto, priešdarbinio paruošimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo paslaugų aprašai.


2005-2008m. įgyvendinant Projektą „Priešdarbinės reabilitacijos paslaugų tinklo žmonėms su psichikos negalia išvystymas Lietuvoje” (ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas) Įstaigos specialistai parengė 140 val. teorinio ir praktinio (mokymo darbo vietoje) mokymo programą, kuri apima psichosocialinės ir priešdarbinės reabilitacijos principų bei metodų įsisavinimą, konkrečių įgūdžių, reikalingų reabilitacijai vykdyti įgijimą, žinias apie kompleksinių priešdarbinės reabilitacijos paslaugų teikimą taikant komandinio darbo metodą, asmenų, sergančių psichikos sutrikimais, pažeidžiamumo koncepciją ir jos praktinį pritaikymą psichosocialinėje reabilitacijoje. Mokyme buvo panaudota unikali psichikos neįgaliųjų priešdarbinės reabilitacijos specialistų rengimo metodika parengta projekto įgyvendinimo metu. Apmokyti 259 specialistai iš 58 psichikos sveikatos centrų, 2 Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojai, 4 Vilniaus m. Socialinės paramos centro darbuotojai bei 32 teritorinių darbo biržų konsultantai. Mokymų dalyviams suteiktos 1978 konsultacijos nuotoliniu būdu. Taip pat buvo sukurta Priešdarbinės reabilitacijos paslaugų teikimo proceso ir rezultatų  vertinimo metodologija ir atliktas vertinimas. Parengti ir išleisti leidiniai „Poreikių vertinimo ir priešdarbinės reabilitacijos vykdymo instrumentų paketas“, “Bendruomenės (socialinės) psichiatrijos pagrindai. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje.” ir „Rekomendacijos darbdaviams įdarbinant žmogų su psichikos negalia“.


Per 2002-2008 metus išvystytos Psichosocialinės reabilitacijos programos paslaugos, prasiplėtė paslaugų spektras: buriamos psichologinės paramos ir psichoedukacinės grupės klientams ir jų artimiesiems, vedami streso įveikos, atminties, intelekto, bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai bei teikiamos priešdarbinės reabilitacijos paslaugos.


2005 – 2008 m. įstaiga dalyvavo partnerio teisėmis EQUAL TCA programos finansuojamame projekte „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“ , kurio metu mūsų specialistai parengė ir išbandė  „Įdarbinimo metodiką, skirtą žmonėms su psichikos negalia“ bei pagal šią metodiką apmokė 20 darbo asistentų. Projekto metu specialistai dalyvavo stažuotėse organizacijose teikiančiose darbinės reabilitacijos paslaugas psichikos neįgaliesiems bendruomenėje Prancūzijoje ir Olandijoje, siekiant perimti praktikoje pasiteisinusią patirtį ir metodus, bei juos įdiegti Įstaigos paslaugų programose.


2005 m. Įstaiga patvirtinta Vilniaus Universiteto rezidentūros baze. Bendradarbiaujant su VU Psichiatrijos klinika parengta psichiatrijos specialybės gydytojų rezidentų mėnesio trukmės teorinė ir praktinė socialinės psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos mokymo programa.


2007 m. Įstaiga įgyjo Socialinių darbuotojų metodinio centro statusą, yra paruošusi eilę mokymo programų ir periodiškai vykdo kvalifikacijos kėlimo mokymus socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams  ir kt. specialistams, dirbantiems psichikos sveikatos priežiūros srityje. Pagal patvirtintas programas Įstaigos specialistų vykdytuose mokymuose dalyvavo ir gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus per 3000 socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų.


 2006-2007 metais, atsižvelgiant į aktualius klientų poreikius, perėmus Europos šalių patirtį Įstaigoje buvo toliau plėtojamos naujos paslaugos, sudarančios sąlygas klientams geriau integruotis į socialinį ir ekonominį visuomenės gyvenimą. Pradėtos teikti priešdarbinio paruošimo paslaugos. 2006-2008 m. įgyvendinant Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą paruoštas profesinės reabilitacijos paslaugų  asmenims su psichikos negalia metodinis aprašas ir mokymo programa, pagal kurią apmokyta grupė 35 specialistų.


2008 m. Spalio mėn. įstaiga persikėlė į naujas erdvesnes patalpas, adresu Vasaros g. 5, 7 korp., kurios buvo rekonstruotos ir specialiai pritaikytos profesinei psichikos neįgaliųjų reabilitacijai panaudojus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšas.


Nuo 2009 m. kovo mėn. Įstaigoje pirmą kartą Lietuvoje pradėtos teikti profesinės reabilitacijos paslaugos psichikos neįgaliesiems pagal Įstaigos parengtą metodinį paslaugų aprašą. Ši programa apimanti tiek individualių, tiek grupinių profesinių įgūdžių atkūrimo ir/ar išugdymo užsiėmimų, visumą dalyviams  suteikia galimybes gauti profesinio orientavimo, socialinių, bendrųjų darbinių įgūdžių, ligos valdymo gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo, pagalbos įsidarbinant paslaugas, taip pat mokytis ir įgyti siuvėjo, virėjo, valytojo, vidaus apdailininko, keramikos dirbinių lipdytojo-žiedėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, prekybos salės darbuotojo, plytelių klojėjo, administracijos darbuotojo bei administracijos darbuotojo padėjėjo profesiją. Įstaigos teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos yra prieinamos psichikos neįgaliesiems iš visos Lietuvos.


2009-2011 metais vykdydami įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Įstagos specialistai sukurė, išbandė ir įdiegė Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo psichikos ligomis sergantiems asmenims metodiką.


Šiuo metu Įstaigoje yra 3 padaliniai: Administravimo ir ūkio, Psichosocialinės reabilitacijos ir Profesinės reabilitacijos; vykdomos 2 paslaugų programos: Psichosocialinės reabilitacijos programa ir Profesinės reabilitacijos programa.


Per visą savo veiklos laikotarpį, Įstaigos specialistų komanda nuolat siekė ir toliau ieško galimybių plėtoti inovatyvias bendruomenines paslaugas sunkių psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims bei jų artimiesiems. Įstaigos specialistų pastangomis yra išvertos į lietuvių kalbą ir išspausdintos kelios knygos bei paruošta metodinė medžiaga, susijusi su psichikos neįgaliųjų psichosocialine reabilitacija (tame tarpe ir profesine reabilitacija) bendruomenėje.
Įstaigoje  periodiškai atliekami vidiniai tyrimai psichikos sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimo srityje, gyvenimo kokybės ir poreikių pokyčių stebėsena.


Įstaigos specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, Įstaigoje organizuojami mokymai, kuriuos veda užsienyje žinomiausi savo srities ekspertai, periodiškai ir pagal poreikį vykdomi vidiniai mokymai. Įstaigos specialistai aktyviai dalyvavo psichosocialinės reabilitacijos paslaugų aprašo rengimo darbo grupėje organizuotoje LR Sveikatos apsaugos ministerijos, ir remiantis savo sukaupta metodine ir ilgamete praktinio darbo patirtimi teikė pasiūlymus ir rekomendacijas.


Įstaigos specialistai nuolat kviečiami ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, kuriuose dalinasi savo patirtimi psichosocialinės reabilitacijos srityje, teikia mokymus šios srities specialistams Kaliningrade, Baltarusijoje, Azerbaidžiane ir kt..


Pas mus savo studijų praktiką atlieka Vilniaus universiteto, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų socialinio darbo, psichologijos ir ergoterapijos studentai. Taip pat į Įstaigos veiklą įtraukiami savanoriai.


Siekiant sugriauti visuomenėje vyraujančius neteisingus mitus apie psichikos neįgaliuosius ir mažinti jų socialinę atskirtį, stengiamės formuoti pozityvias visuomenės nuostatas dalyvaudami įvairiose viešose akcijose ir skleisdami gerąją patirtį bei teigiamą informaciją apie psichikos sutrikimus ir nuo jų kenčiančius žmones. Įstaigos klientai su savo kūrybos darbais aktyviai dalyvauja mugėse ir parodose. Įstaigoje nuolat rengiame  savo klientų parodas. Nuo 2005 metų Įstaigoje steigiame apsaugotas/pereinamas darbo vietas asmenims turintiems sunkių psichikos sutrikimų, įdarbiname pagal neterminuotas darbo sutartis.


Nuo 2011 m. lapkričio mėn. Įstaiga drauge su partneriais iš Nyderlandų, Vokietijos, Italijos ir Slovėnijos profesinio mokymo ir švietimo organizacijomis  vykdo projektą PRIME, kuris finansuojamas Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos lėšomis, ir siekia savo kokybės vadybos sistemą suderinti su tarptautiniu standartu EQAVET (Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema).

Atgal>>