APIE MUS

Kokybės politika


VšĮ „Rastis“ siekia užtikrinti nuolatinį kokybiškų bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos programų ir paslaugų plėtrą, teikimą, jų vertinimą, gerinimą ir sklaidą, maksimaliai įtraukiant ir įgalinant klientus, jų artimuosius ir įstaigoje dirbančius specialistus. Paslaugų organizavimo ir teikimo principai, įstaigos aplinka bei kiekvienas darbuotojas palaiko ir skatina klientų sveikimą (ang. recovery) ir užimtumą. Įstaiga siekia įtvirtinti ir išlaikyti sisteminį požiūrį į įstaigos kokybės vadybą.

Kokybės vadybos politiką įgyvendiname siekdami šių ilgalaikių tikslų:

  • Nuolat gerinti sąlygas ir prielaidas didesniam klientų įgalinimui ir dalyvavimui bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų vystyme, teikime ir sklaidoje, bei jų teisių - į laisvę, orumą, privataus gyvenimo neliečiamumą bei lygiateisiškumą užtikrinimui.
  • Sudaryti sąlygas ir prielaidas nuolatiniam įstaigos specialistų motyvavimui, kvalifikacijos kėlimui, perimant pažangiausių Lietuvos ir užsienio šalių patirtį bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje, bei savitarpio pagalbai.
  • Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir institucijomis, veikiančiomis socialinio darbo, švietimo, sveikatos, žmogaus teisių apsaugos, mokslo, studijų srityse, bei keistis turima patirtimi.
  • Teikiant paslaugas, vadovautis tarpdisciplininio komandinio darbo principu.
  • Teikiant paslaugas klientams, vadovautis EQUASS keliamais kriterijais.