Socialinės paslaugos 

Profesinė reabilitacija  

Paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims, turintiems psichikos ir/ar proto negalią, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis*, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą t.y. nuo 0 iki 50 proc.

Šios programos paslaugomis siekiame atkurti ir didinti asmens darbingumą, profesines kompetencijas ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. taikant ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones.

Programos paslaugos remiasi socialiniu sveikimo modeliu, kuris grindžiamas išsamiu kliento įgūdžių ir poreikių vertinimu, parengties darbui procesu, individualia tęstine parama. Psichikos sveikatos ir asmeniniai klausimai aptariami tik aiškiai siejant juos su darbu. Asmenų sveikimas ir grįžimas į darbą suvokiamas kaip ilgalaikis, laipsniškas procesas, kurio metu asmuo ir darbo aplinka turi derintis vienas prie kito. Profesinio mokymo programa parenkama atsižvelgiant į individualius gebėjimus, asmens stiprybes ir galimus trikdžius. Visa tai padeda asmenims įgyti pasitikėjimo savimi, kad atkakliai siektų įsidarbinti.

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:

1. Profesinių gebėjimų įvertinimas. Trukmė iki 5 d. d. (iki 40 val.)

2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas. Trukmė – iki 5 d. d. ( iki 40 val.)

3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Trukmė – iki 30 d.d. (iki 240 val.)

4. Profesinis mokymas pagal šias programas registruotas teisės aktų nustatyta tvarka:

  • Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa; trukmė – 68 d. d. (540 ak. val.)
  • Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa trukmė – 68 d.d. (540 ak. val.)
  • Dailiųjų (vienetinių) keramikos dirbinių gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa trukmė – 57 d.d. (450 ak. val.)
  • Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos neformaliojo profesinio mokymo programa trukmė – 34 d. d. (270 ak. val.) 

Paslaugos teikiamos nemokamai.

Profesinės reabilitacijos paslaugų programa  finansuojama Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. 

Norintys dalyvauti VšĮ „Rastis“ Profesinės reabilitacijos paslaugų programoje, kuriems jau nustatytas šių paslaugų poreikis*, pateikia prašymą atvykus į 103 kab., adresu Vasaros g. 5, 7 korpusas, Vilnius. Atvykus su savimi turėti Užimtumo tarnybos prie LR SADM Vilniaus Klientų aptarnavimo departamento skyriaus išduotą siuntimą į Profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančią įstaigą.

Pasiteiravimui skambinti tel. 8 (5) 2715764 

* Dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo reikia kreiptis:

- Į Užimtumo tarnybą, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje ir esate priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei bei iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą nukreipti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(NDNT) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, apie tai informuoja NDNT ir asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu paštu, nurodydama NDNT kontaktinius duomenis – adresą, telefono numerį, o prireikus – ir atvykimo į NDNT laiką.

- Į NDNT, jei dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiatės pirmą kartą. Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio. žr. https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/profesine-reabilitacija/ 

Asmuo, gavęs NDNT išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, ne vėliau kaip per 3 d. d. kreipiasi į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentą. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento skyrius suderinęs su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, patvirtinama sprendimą ir išduoda siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. 

Su asmeniu pasirašoma Trišalė profesinės reabilitacijos paslaugų sutartis. Asmeniui, profesinės reabilitacijos programos dalyvavimo laikotarpiu yra mokama išmoka, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, kurios dydį nustato „Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai“ patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“.