Socialinės paslaugos

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione


Projekto metu paslaugos teikiamos suaugusiems Vilniaus miesto gventojams turintiems psichikos ir/ar intelekto negalią.

Dėl negalios sąlygotų apribojimų, pakartotinių hospitalizacijų, socialinės izoliacijos, iš aplinkos kylančio nuvertinimo ir dėl nepasitikėjimo savimi, prarandama dauguma ligi tol turėtų socialinių ir savarankiško gyvenimo bei psichologinių bendravimo įgūdžių, tapatinamasi dažniausiai su vieninteliu socialiniu vaidmeniu – neįgaliojo. Dėl to silpnėja asmens pasiruošimas darbo rinkai, mažėja motyvacija darbui, skursta turimi tiek bendrieji ir specifiniai darbiniai gebėjimai, sunku susiorientuoti darbo rinkoje, nes nepažįstant savo galimybių, nežinant kaip prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje, nesugebant įvertinti darbo vietos keliamų reikalavimų ir pan. Kita priežastis – dažniausiai darbo vietos keliami reikalavimai neatitinka neįgaliųjų gebėjimų ar jiems būtinų specifinių darbo sąlygų. Darbdaviai dažniausiai vengia priimti į darbą asmenį, kuriam reikia suteikti papildomo laiko ir dėmesio, pritaikant darbo vietos sąlygas, kad jis tinkamai atliktų darbo užduotis. Dar viena priežastis ta, kad dirbantys užimtumo specialistai neturi žinių ir gebėjimų kaip padėti šiems asmenims patekti į darbo rinką.

Aukščiau išdėstytoms problemoms spręsti vykdome projektą, kurio veiklomis siekiama sukurti ir užtikrinti nuoseklios paslaugų grandinės, padėsiančios integruotis į darbo rinką žmonėms su negalia funkcionavimą, per (i) darbuotojų gebėjimų patobulinimą, apmokant juos inovatyvių darbo su neįgaliaisiais metodų (ii) inovatyvių paslaugų įdiegimą, sukuriant paslaugų grandinę (iii) metodinės pagalbos teikimą darbdaviams, pritaikant darbo vietos sąlygas. Ši veikla vykdoma pasitelkiant inovatyvią praktinių darbo įgūdžių mokymo darbo vietoje (HOTTRAIN) metodiką.

Projekto metu VšĮ „Rastis specialistai apmokė projekto 60 projekto partnerių įstaigose dirbančių darbuotojų inovatyvių darbo su neįgaliais  metodų atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų poreikius ir darbo rinkos keliamus reikalavimus pagal 4 modulius;

·         Grupinio/individualaus motyvavimo ir asmens poreikių vertinimo bei individualaus veiklos plano sudarymo taikant atvejo vadybos metodą

·         Socialinių ir darbo įgūdžių (imituojant realią darbo vietą) ugdymas, palaikymas ir atkūrimas

·         Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir pagalba įsidarbinant bei įsidarbinus

·         Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje (HOT TRAIN) metodika.

Pagal šias metodikas VšĮ “Rastis” specialistai teikia inovatyvias kompleksines paslaugas. Svarbiausias dėmesys teikiamas bendrųjų darbinių įgūdžių stiprinimui, profesiniam konsultavimui ir orientavimui bei praktinių darbo įgūdžių ugdymui konkrečioje darbo vietoje pagal HOTTRAIN metodiką (darbo vietos keliamų reikalavimų ir asmens gebėjimų profilio parengimas; atotrūkio įvertinimas; darbo proceso profilio sudarymas ir koregavimas; įgūdžių apmokymo profilio sudarymas ir koregavimas, tikslinis apmokymas, pakartotiniai testavimai, darbdavio konsultavimas ir pan.), kurios taikymas suteikia efektyvią pagalbą prisitaikant darbo vietoje, t.y. pritaikant konkrečios darbo vietos sąlygas, aplinką ir procesus, atsižvelgiant į individualias neįgalaus asmens galimybes ir poreikius.

Dalyvavimo projekto paslaugose trukmė iki 12 mėnesių.

Paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugos finansuojamos projekto „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ lėšomis, pagal ESF Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Norintys dalyvauti pateikia prašymą atvykus į VšĮ „Rastis“ 103 kab., adresu Vasaros g. 5, 7 korpusas, Vilniuje.

Pasiteiravimui skambinti tel. 8 (5) 2715764