APIE MUS

Klientų teisių chartija


VšĮ “Rastis” klientai turi teisę:
 •  į pagarbą asmens orumui ir saugumui; 
 • turėti savo įsitikinimus, nuomonę ir ją atvirai išsakyti;
 • gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, jų teikimo tvarką, pasikeitimus;
 • gauti kokybiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;
 • laisvai rinktis, priimti siūlomas paslaugas ar jų atsisakyti;
 • būti aktyviu paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo dalyviu;
 • į fizinę, psichinę ir finansinę neliečiamybę jiems dalyvaujant Įstaigos paslaugose;
 • į nediskriminavimą, dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos;
 • į asmens duomenų apsaugą;
 • susipažinti su įrašais savo individualioje byloje laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio slaptumo principų vadovaujantis LR įstatymų nustatytais teisėtais pagrindais;
 • prašyti, kad įrašai apie surinktus asmens duomenis jo individualioje byloje būtų ištaisyti, vadovaujantis protingumo principu ir galiojančiais LR įstatymų nustatytais teisėtais pagrindais;
 • pateikti skundą VšĮ “Rastis” direktoriui dėl galimai pažeistų jo teisių ar nekokybiškai suteiktų paslaugų;
 • naudotis visomis priemonėmis, užtikrinančiomis savarankiškumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.