Žmonės su negalia tampa aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais

Žmonės su negalia tampa aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais

Daugiau kaip trijų metų trukmės Projektas „Psichikos neįgaliųjų integracija į darbo rinką“ artėja prie finišo tiesiosios. Atsakęs į šiandieninius neįgaliųjų integracijos  į visuomenės socialinį ir ekonominį gyvenimą  iššūkius prisidėjo prie socialinių paslaugų psichikos neįgaliesiems  bendruomenėje prieinamumo ir kokybės gerinimo Vilniaus mieste. Projekto veiklomis pirmą kartą Lietuvoje įgyvendintas efektyvus paslaugų modelis apimantis visas psichikos neįgaliųjų darbingumo didinimui užtikrinti reikiamas paslaugas ir priemones atsižvelgiant į individualius poreikius, galimybes ir padedantis jiems integruotis į darbo rinką siekiant sumažinti jų socialinę atskirtį. Modelis remiasi bendrų sprendimų priėmimo principu ir stiprybių modeliu, atsakomybės už proceso kryptį perdavimu neįgaliajam, kūrybišku ir  lanksčiu priemonių parinkimu ir taikymu, darbdavių įtraukimu į reabilitacijos procesą skatinant jų socialinę atsakomybę ir pan.

 

Projekto tikslas - didinti psichikos neįgaliųjų integracijos  į visuomenės socialinį ir ekonominį gyvenimą galimybes yra įgyvendintas vykdant didelę įvairovę kompleksinių veiklų įvairias veiklas ir taikant priemones. Projekto veiklose daug dėmesio buvo skiriama  trūkstamų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimui ir ugdymui, kad šie asmenys galėtų sėkmingai prisitaikyti, rastų pasitenkinimą jų pačių pasirinktoje aplinkoje su minimalia specialistų pagalba, kas jiems padėtų keistis ir /ar keisti aplinką, kurioje gyvena, mokosi ir dirba. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas dalyvių motyvavimui: vyko motyvaciniai kursai ir nuolatinis individualus motyvavimas. Organizuotas dalyvių profesinį mokymą ar perkvalifikavimą pagal siuvėjo, virėjo padėjėjo, administracijos darbuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo, prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo programas, praktinį mokymą darbo vietoje, darbo paieškos įgūdžių lavinimo, profesinio orientavimo, psichologinių gebėjimų stiprinimo, streso įveikos įgūdžių lavinimo ir motyvavimo kursus, teikiant individualų konsultavimą ir palaikymą bei tarpininkaujant įsidarbinant. Šių paslaugų ir veiklų dėka ženkliai pasikeitė projekto dalyvių nuostatos, motyvacija, padidėja įsidarbinimo galimybės.

Ypač daug dėmesio buvo skiriama tinkamų darbo vietų paieškai, parinkimui pagal individualius neįgaliojo  sugebėjimus ir patirtį  bei poreikius, vyko individualus darbdavių konsultavimas įdarbinant  asmenį su psichikos negalia, teikiama parama  atlikti visus sėkmingam darbui reikalingus aplinkos pritaikymus, kad neįgalus asmuo galėtų dirbti lygiai su visais bendruomenės nariais.

Asmenys, turintys psichikos sutrikimų, ne tik kenčia dėl savo negalios, tačiau dažnai dėl neigiamo požiūrio darbo rinkoje yra izoliuojami ir tampa ilgalaikiais bedarbiais. Dalis profesinio mokymo vyko organizuojant praktinį mokymą realiose darbo vietose. Darbdaviai praktikų metu turėjo galimybę susipažinti artimiau su psichikos neįgaliuoju, įsitikinti jo sugebėjimais ir teigiama linkme pakeisti savo požiūrį ir dažnu atveju pasiūlyti darbo vietą. Šiuo atveju kartu su specialistais psichikos neįgalieji veikia kaip ambasadoriai darbdavių tarpe formuojant teigiamas nuostatas. Dažniausiai priežastis, dėl kurios sunkūs psichikos ligoniai atleidžiami arba meta darbą, yra sunkumai tarpasmeniniuose santykiuose, todėl buvo organizuoti psichologinių gebėjimų stiprinimo ir bendravimo įgūdžių lavinimo kursai, teikiamas palaikymas ir individualiai konsultuojami dalyviai bei darbdaviai.

Viena iš svarbių projekto veiklų individualus tęstinis palaikymas, konsultavimas, motyvavimas ir proceso koordinavimas, padėjo projekto dalyviams- asmenims, turintiems sunkių ir ilgą laiką besitęsiančių psichikos sutrikimų sustiprinti ir išlaikyti savo pozicijas visuomenėje.

Projekto metu 102 asmenims turintiems psichikos negalią buvo suteiktos kompleksinės paslaugos,  atkurti ir/ar naujai susiformuoti socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, atkurtas ir/ar padidintas darbingumas,  00 – įgijo profesinė kvalifikacija 70 – gavo  praktinį mokymą darbo vietose, 23 iš jų jau dirba ir gauna palaikymą darbo vietoje, likusieji dalyvauja darbo paieškos paslaugose. Taip pat projekto darbuotojai mokymų metu įgijo papildomas žinias ir praktinius įgūdžius apie psichikos neįgaliųjų motyvavimą ir įgalinimą,  individualų tęstinį psichikos neįgaliųjų palaikymą ir paramą.

Projektas „Psichikos neįgaliųjų integracija į darbo rinką“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“.  Pagrindinis projekto partneris - „Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija“.